Regulamin sklepu internetowego Travelbag4u.pl z dn. 01.03.2015r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Travelbag4u.pl. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Sklep internetowy Travelbag4u.pl – serwis internetowy dostępny pod www.travelbag4u.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Travelbag4u sp. z o.o.  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.travelbag4u.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.travelbag4u.pl, prowadzony jest przez Travelbag4u sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 45c/15, 61-806 Poznań, NIP: 783-17-19-743, REGON:360300683, KRS 0000541450

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.travelbag4u.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Travelbag4u sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Wysyłka i płatności na terenie Polski

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
- przesyłką kurierską
- przesyłką pocztową
- InPost Paczkomaty 24/7
Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru.
Koszty dostawy są podane w opisie każdego towaru.
Dodatkowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Na termin realizacji dostawy składa się:
- czas wysyłki produktu, który każdorazowo podany jest na karcie danego towaru,
- czas dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep Zamówienia.

V. Ceny i formy płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%). 5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 56  1160  2202  0000  0002  7314  8886,

b.) płatnością w systemie Dotpay.pl,

d.) płacąc kurierowi przy odbiorze przesyłki.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie PDF , w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
Travelbag4u sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 45c/15
60-806 Poznań

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń nastąpi w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia.

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.6 Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, nie zostaną zwrócone Klientowi poniesione przez niego dodatkowe koszty.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1 Wszystkie oferowane przez sklep Travelbag4u.pl towary są nowe i posiadają dwuletnią gwarancję

7.2. Reklamacji podlega towar, w którym występują wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Kodeksie Cywilnym w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.

7.3. Zareklamowany towar należy przesłać na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem PDF na adres:
Travelbag4u sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 45c/15
60-806 Poznań
Do wysyłki należy dołączyć dowód zakupu

7.4 Produkty NUCELLE, SAMMONS oraz JUST STAR należy przesłać na adres:
Nidea Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 9F
20-209 Lublin
Do wysyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu, gwarancję oraz wypełniony formularz reklamacyjny.

7.5. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

7.6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@travelbag4u.pl.  Travelbag4u sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Ochrona danych osobowych

8.1.  Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883 z 1997 roku).

8.2.  Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

8.3. Dane osobowe, umieszczone w bazie sklepu www.travelbag4u.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.